Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden van Emiel’s Partyverhuur
 
Levering en terugbezorging. 
   De huurder dient zelf de gehuurde goederen bij de verhuurder op te halen en bij beëindiging van het huurcontract, aan de verhuurder terug te geven, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen, dat de verhuurder zich met het brengen en/of terugbezorgen van de gehuurde goederen zal belasten. 
Indien de datum voor retourneren van goederen wordt overschreden is huurder aan verhuurder een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd gelijk aan de vervallen huurtermijnen, onverminderd het recht van de verhuurder op verdere schadevergoeding.
De door ons te bezorgen goederen worden op de begane grond afgeleverd op een voor de chauffeur met de vrachtwagen gemakkelijk voor te rijden plaats en dienen daar bij het ophalen weer schoon en gestapeld klaar te staan. (tenzij schriftelijk anders is afgesproken). Zo niet, zullen de kosten op de huurder worden verhaald
Bij annulering worden de huur-dervingskosten (door Emiels’Partyverhuur te bepalen) doorberekend.
ANNULERING
Mocht door huurder de geplaatste order worden geannuleerd dan worden door verhuurder annuleringskosten aan de nalatige huurder in rekening gebracht. Bij annulering van de bestelde goederen -voorafgaand aan de afgesproken dag van levering- worden door verhuurder aan de nalatige huurder de volgende kosten van te totale reservering in rekening gebracht:
6,5,4 dagen 25% dag van aflevering 75%
3,2,1 dagen 50% reeds geladen 100%
Emiel`spartyverhuur is een ‘eenvrouwszaak’ en behoudt zich derhalve het recht voor om bij ziekte reeds geplaatste bestellingen te annuleren.
Verplichtingen huurder. 
        De huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepaling van deze overeenkomst te gebruiken     
     en in het bijzonder om; 
2.1.  De gehuurde goederen overeenkomstig de bediening- en overige voorschriften o.a. ten aanzien van toezicht, die aan                 
     de huurder bij aflevering van de goederen zijn medegedeeld en/of overhandigd, te behandelen; 
2.2   Geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen; 
2.3   De verhuurder ten allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen; 
2.4   Aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en de verhuurder te vrijwaren; 
2.5   Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van de verhuurder te doen geschieden. 
 De huurder dient voor eigen rekening en risico over de volgende zaken te beschikken; 
2.6   De voor het gehuurde benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.); 
2.7   Het terrein c.q. de ruimte waar het gehuurde dient te worden geplaatst; 
2.8   Voldoende gelegenheid voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het gehuurde benodigde energie; De elektrische installaties moeten met goede bekabeling met randaarde worden aangesloten. Dit betekent ook dat de stroomvoorziening goed in orde moet zijn. Minimale aansluiting 16A 220V. (Bij aggregaat voorziening eerst overleggen met verhuurder)
Veiligheid. 
Veiligheid is een zaak van de huurder zelf, doch indien verhuurder het verhuurde met bemanning verhuurd, dan zal verhuurder op de locatie zelf de nodige veiligheidsmaatregelen nemen ter bescherming van de gebruikers en de verhuurde materialen. 
Reparatie.
Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht. 
 
 
Betaling
Betaling dient plaats te hebben gevonden binnen 8 dagen na de factuurdatum.
Bij overschrijding van een betalingstermijn dan komt de korting te vervallen  en word er extra administratiekosten in rekening gebracht  € 12.50
is de afnemer een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per week
Tevens komen in dat geval alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, welke Emiel`s Partyverhuur ter inning
van haar vordering meent te moeten maken, voor rekening van de afnemer, 
 
Verzekering. 
De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde goederen gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder zijn gesteld en de huurder zal daartoe de goederen zo nodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door molest, verlies, diefstal, beschadiging, enz., o.a. ten gevolge van brand. 
 
Schade en gebreken. 
De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan de verhuurder te melden. Zonder toestemming van de verhuurder mag de huurder niet tot reparatie overgaan. Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde goederen zal de verhuurder slechts in zijn eigen, of in een door hem aangewezen, werkplaats aanbrengen c.q. verrichten. 
Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde goederen buiten schuld van de huurder is ontstaan, heeft huurder het recht op vervanging van de betreffende goederen gedurende de verdere duur van de overeenkomst mits het voorradig is. 
Bij schade veroorzaakt door de huurder, wordt de nieuw waarde in rekening gebracht bij de huurder.
 
Copyright 

De inhoud van deze site,
 de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Emiel`s Partyverhuur. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Emiel`s Partyverhuur is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.